en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+36 1 456 7200
AKTUÁLIS HÍREK

Jelentkezés ingyenes konzultációra
Feliratkozás hírlevélre
Visszahívás kérése
Letölthető brosúrák
Brosúra rendelés
Hírleveleink
5 Perc Offshore
Miért a LAVECO?
Hogyan rendeljen offshore céget?
Aktuális hírek
Valuta árfolyam: USD/1 egység
2019.03.18
HUF 0.0036
GBP 1.3161
CHF 0.9938
RUB 0.0153
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.1491
CAD 0.7492
AUD 0.7062
BRL 0.2613
EUR 1.1303

Vagyonvédelem

A vagyonvédelem célja és eszközei

Mint ahogyan azt a név is takarja, itt elsődlegesen nem adózási megfontolások alapján kerülnek kialakításra különböző struktúrák, hanem azok célja a vagyon biztonságba helyezése, a vagyon értékének megőrzése és/vagy folyamatos gyarapítása.  A legtöbb esetben itt egy

  • magánszemély
  • család vagy
  • cégcsoport

vagyonáról van szó, amelynek kezelésére külön struktúrákat hoznak létre.

A történelem során kialakult két legfontosabb vagyonvédelmi instrumentum:

  • Trust
  • Magánalapítvány

Mindkét eszköz lényegileg ugyanazt a célt szolgálja, a vagyonvédelmet. A jelentős különbség azonban közöttük az, hogy amíg a Trust egy magánjogi megállapodás, addig az Alapítvány egy önálló jogi személy, amely általában valamely bejegyző hatóság által hivatalosan is regisztrálásra kerül.

A Trust elsősorban az angolszász országokban terjedt el és immár több mint 800 éves múlttal bír. Az alapítvány elsődlegesen a kontinentális jogrendszerű országokhoz kötődik, és ez a forma néhány évtizedes múltra tekint vissza.

5 Perc Offshore:  A Trust

VIDEO
PDF

 

Ajánlot vagyonvédelmi helyszínek:

 

Panama

 

A magánalapítványok és a Trust összehasonlítása

Az alapítvány az angolszász trust magánjogi megfelelője. A trustnak alapítója, vagyona és vagyonkezelője van, az alapítvány esetében pedig alapítóról, alapítványi vagyonról és kuratóriumról beszélünk.

Mind a trustnak, mind az alapítványnak vannak haszonélvezői és védnökei. Mindemellett jelentős különbségek vannak a kettő között: az alapítvány jogi személy, míg a trust nem rendelkezik jogi személyiséggel, a trustban vannak törvényes tulajdonosok és haszonélvezők, míg az alapítvány esetében ez a kettő nem válik külön, mivel maga az alapítvány az alapítványi vagyon tulajdonosa.

Mindezen különbségek mellett a trustokat és az alapítványokat tekintik a legmegfelelőbb eszközöknek azoknak a személyeknek a számára, akik magánvagyonuk átörökítésére keresik a megoldást.

A panamai alapítványi jog Bár Panama korszerű törvényekkel rendelkezett a trustokra vonatkozóan, a parlament által 1995. június 12-én elfogadott magánalapítványokra vonatkozó, 25. sz. törvény (továbbiakban a törvény) teremtette meg a trust magánjogi alternatíváját.
Mi az az alapítvány?

A panamai jog értelmében az Alapítvány olyan szervezet, amelyet egy vagy több, Alapítónak nevezett magányszemély vagy cég egy meghatározott cél érdekében tőke befizetésével hoz létre.

Az alapítvány irányító testülete a kuratórium, amelynek feladata az alapítók szándékának és az alapítvány céljainak megvalósítása, egy vagy több magánszemély vagy társaság javára, akiket haszonélvezőknek neveznek.

Az alapítvány a panamai cégbejegyző hivatalnál történő bejegyzése után jogi személlyé válik. A bejegyzés az Alapító okirat benyújtásával történik. A panamai alapítvány lehet visszavonható (revocable), vagy visszavonhatatlan (mortis causa) alapítású.

Alapító dokumentumok A panamai alapítvány fő dokumentumai az Alapító okirat, amelynek benyújtásával az alapítvány jogi személlyé válik, valamint az Alapszabály, amelyben lefektetik a haszonélvezők jogait és azonosító adataikat. Az Alapszabály, amelyet általában a kuratórium bocsát ki, szigorúan titkos (bővebben ld. lejjebb).
Az alapítvány célja A törvény értelmében az alapítvány kizárólag nem kereskedelmi és non-profit célra jöhet létre. Az alapítvány nem működhet cégként, bár birtokolhat részvényeket más társaságokban és eszközölhet pénzügyi befektetéseket, azzal a feltétellel, hogy a keletkezett jövedelmet kizárólag az alapítvány számára meghatározott célra fordítja.

Az induló alapítványi vagyon és a későbbi változtatások

Az alapítvány létrehozásához meghatározott minimális tőke 10.000 USD, amelyet a későbbiekben bármikor meg lehet emelni. A tőkeemelést Panamán be kell jelenteni. Az alapítványi vagyont befizetheti akár az alapító, akár harmadik személy, és az alapítást megelőzően a cégbíróság a befizetésről semmiféle bizonyítékot nem kér.

Az induló tőke befizetését követően az alapítvány vagyona függetlenné válik és jogilag elkülönül az alapító által birtokolt egyéb vagyontól.

Kuratórium A kuratórium legalább három magánszemélyből vagy egy társaságból, vagy a kettő kombinációjából tevődik össze. Ezek bármilyen nemzetiségűek lehetnek, de a szokásjog alapján általában a bejegyzett ügynök (helyi jogász) tölti be a tanácsnoki tisztet.

Alapszabály vagy

Működési szabályzat
Az Alapszabály vagy Működési szabályzat az a dokumentum, amely meghatározza a haszonélvezők személyét és haszonélvezeti jogukat. Ezeket általában a kuratórium fogalmazza meg és szigorúan titkosak. Nem követelmény a részletes adatok bejegyzése sem a panamai cégbíróságnál, sem a bejegyzett ügynöknél, a teljes adminisztráció külföldről is elvégezhető.
Haszonélvezők A haszonélvezők lehetnek bármilyen korú magányszemélyek és/vagy bármilyen bejegyzésű jogi személyek. Nem tulajdonosai az alapítványnak, és nem is hitelezők. Az alapítvány bejegyzését követően új haszonélvezőket bármikor ki lehet nevezni. A haszonélvezők jogait az Alapító okiratban vagy az Alapszabályban, vagy a kuratórium által hozott határozatokban fektetik le.
Védnök(ök) Az Alapító okirat tartalmazhat egy kikötést „védnökök” kinevezésére az alapítvány ellenőrzésére, illetve tanácsadásra. A védnökök szerepét törvény határozza meg, egyéni feladataikat pedig minden egyes esetben az alapító vagy a kuratórium állapítja meg.
Bejegyzésre kerülő adatok Alapítvány bejegyzéséhez, illetve a jogi személyiség elnyeréséhez az Alapító okiratnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia (törvény által meghatározott minimum követelmény): az alapítvány neve, az induló alapítványi vagyon, a testület tagjai, az alapítvány bejegyzési helyszíne, helyi képviselője (bejegyzett ügynök), célja, a haszonélvezők kinevezésének módja, az alapítónak fenntartott jogok (ha vannak), és az alapítvány működésének időtartama.  A haszonélvezők adatait, illetve jogait nem szükséges megadni.
Az Alapító okirat és az Alapszabály módosítása Általánosságban a kuratóriumnak joga van bármikor megváltoztatni az Alapító okiratot. A változtatásokról a bejegyzett ügynöknek egy Memorandumot kell benyújtania a cégbejegyző hivatalhoz. Az Alapszabály megváltoztatását nem kötelező a cégbejegyző hivatalnál rögzíteni, illetve nyilvánosságra hozni.

Könyvelés és könyvvizsgálat

A panamai alapítvány esetében a könyvelés benyújtása nem törvényi követelmény. Ugyanakkor a kuratórium feladata az alapítvány pénzügyi beszámolójának elkészítése és annak benyújtása a haszonélvezők, vagy azok képviselői felé, ily módon a könyvvezetést nem lehet elkerülni. Az Alapító okiratban vagy az Alapszabályban ugyanakkor ettől eltérően is lehet rendelkezni.
Az alapítvány megszüntetése

A törvény 25. cikkelye, valamint az alapítvány Alapító okirata és Alapszabálya határozzák meg a megszüntetés feltételeit. Az Alapszabályban meg lehet határozni az alapítvány működésének időtartamát. Amennyiben az alapítvány célja megvalósíthatatlannak bizonyul, vagy amennyiben működése visszavonásig érvényes, úgy lehetőség van az alapítvány megszüntetésére. Amennyiben az Alapító okirat nem rendelkezik a megszüntetésről, úgy bármilyen, megszüntetéssel kapcsolatos döntés a kuratórium felelőssége.

Az alapítvány megszüntetését minden esetben be kell jelenteni a panamai cégbíróságnak.

A székhely megváltoztatása Lehetőség van arra, hogy egy panamai alapítvány áthelyezze a székhelyét egy másik államba, illetve egy másik államban bejegyzett alapítvány áttelepüljön Panamába. Ez nem vonja maga után a jogi személyiség elvesztését, illetve változást a harmadik személyek felé irányuló kötelezettségekben.  A székhely áthelyezésének napjával kezdődően az alapítványra az új székhely országának törvényei vonatkoznak.
A bejegyzett ügynök követelménye A törvény 5. cikkelyének értelmében minden alapítványnak rendelkeznie kell egy Panamán bejegyzett helyi ügynökkel. A bejegyzett ügynök lehet helyi jogász vagy ügyvédi iroda.
A bizalmas információkezelést szabályozó törvények Panamán régi hagyomány a bizalmasság és a titoktartás védelme. Mind a törvények, mind a büntetőtörvénykönyv szigorúan szabályozzák ezt a joggyakorlatban, a banki gyakorlatban és a trustok és alapítványok tekintetében, illetve egyéb területeken. Bizalmas információval való visszaélés, illetve ilyen jellegű információ engedély nélküli átadása minden esetben bírósági eljárást von maga után. A banktitok kizárólag bírósági rendelet alapján és bűnügyi eljárás esetén érvényteleníthető. Az adócsalás ugyanakkor nem von maga után büntetőeljárást.
Az adószabályozás és az örökösödési illeték A panamai adószabályozás területi elv alapján működik, ami annyit jelent, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások külföldről származó jövedelme adómentes és szabadon átruházható. Ráadásul, Panama semmilyen országgal nem kötött adóügyekre vonatkozó jogsegély egyezményt. Panamán nincs örökösödési illeték, így a vállalatok és az alapítványok adómentesen örökölhetnek.
A törvényes öröklés rendjének hiánya A panamai jog nem ismeri el a törvényi öröklés rendjét, és a más országban hozott ilyen jellegű ítéletek Panamán nem alkalmazhatók. Ennek ellenére nem ajánlott, hogy egy panamai alapítvány a vagyonát olyan országban tartsa, amelyben alkalmazzák a törvényes öröklés rendjét, mert ez komplikációkhoz és konfliktusokhoz vezethet. 
Általában mire is használják a panamai alapítványt? A panamai alapítvány egy kiváló eszköz holding célokra, vagyonkezelésre, illetve ingatlan tervezésre. Az alapítvány megfelelő védelmet nyújt és kedvező adó környezetben biztosítja az öröklést. Rugalmas szabályozása lehetőséget ad a változtatásokra a haszonélvezők személyében, az alapítványi vagyon mértékében, illetve a haszonélvezői jogokban.

Ciprus

A vagyon birtoklása, kezelése, irányítása - legyen szó szinte kivétel nélkül bármilyen típusú vagyontömegről - rendkívül szerteágazó feladat elé állítja mindazokat, akik megszerezték, birtokolják, vagy csak mint megbízott irányítják azt. A probléma valószínűleg egyidős a magántulajdon megjelenésével. Különösen igaz ez napjainkban, amikor az üzleti lehetőségek számára nem igazán léteznek határok, s ha a múlt század elejével hasonlítjuk össze korunkat, akkor ez fokozottan igaz lehet, hiszen a vagyongyarapodás és a vagyonkoncentráció soha nem látott méreteket ölt világszerte. Amíg a múlt század elején az Egyesült Államokban mindössze 60 olyan személyt tartottak nyílván, akinek a vagyona meghaladta az egymillió dollárt, addig ma közel 300 olyan személy van az USA-ban, akinek a vagyona több mint egymilliárdot tesz ki.

Ahogyan azt említettük, a vagyon igazgatása nem kis horderejű feladat, de legalább ilyen jelentőségű a vagyon biztonságba helyezése, valamint annak biztonságos átadása a következő nemzedékeknek, jövőbeni vagyonbirtokosoknak. A vagyonbirtokos életében problémát jelenthet, hogy számos arra illetéktelen személy is igényt tarthat a tulajdonos által sok esetben kemény munkával megkeresett vagyonra.

A másik problémakört az jelenti, hogy senki sem örök életű és egy váratlan esemény bármikor bekövetkezhet az ember életében. Mi történik akkor, ha valaki tartósan korlátozva van a cselekvő képességében, vagy ha elhalálozna? Hogyan kerül át a vagyon a családtagokhoz úgy, hogy az abból arra nem jogosultak ne részesedjenek, és az összegből a lehető legtöbb megmaradjon a családtagok, a szeretteik részére? Valószínűleg minden józan gondolkodású üzletember elgondolkodott már ezen.

De vajon mi az az offshore megoldás, amely kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a szerepet betöltse? Talán egy offshore cég? Bizonyos mértékig igen, viszont nem nyújt 100%-os védelmet, mert önmagában kevés ahhoz, hogy automatikusan képes legyen továbbadni a vagyont a haszonélvezőknek. A részvények elveszhetnek, a bemutatóra szóló részvényekhez illetéktelenek is hozzáférhetnek, s az igazgató nem biztos, hogy az eredeti tulajdonos akarata szerint cselekszik.

Jelen tájékoztatóban egy olyan offshore eszközt próbálunk vázlatosan bemutatni, amely évszázados kifinomultsága folytán alkalmas lehet arra, hogy a fentiekben leírt problémára megoldást kínáljon. A Trust of Shares rendszere számos szakértő véleménye szerint - amennyiben azt helyesen építették fel - teljes biztonságot nyújt a vagyonbirtokosoknak, hogy váratlan események bekövetkeztekor akaratuk maximálisan érvényre jusson, és akkor is, amikor ők már esetleg képtelenek személyesen beavatkozni a dolgok menetébe.

Mi az a Trust?

Trust-nak nevezzük azt a megállapodást, amikor a Alapító - Settlor, a továbbiakban Settlor - a vagyonának egy részét vagy egészét átadja egy tőle független személynek, Vagyonkezelőnek - Trustee, a továbbiakban Trustee - azzal, hogy a vagyon a megállapodást követően jogilag a Trustee tulajdonát képezi - és azt a jövőben a Trustee kezeli, míg a vagyontömeg hasznait a Haszonélvezők - Beneficiaries, a továbbiakban Beneficiary, vagy Beneficiary-k - élvezik. Kijelölnek, illetve kijelölhetnek továbbá egy Védnököt, - Protector, a továbbiakban Protector - aki a Trustee-t tanácsokkal és instrukciókkal látja el, ha a Settlor akadályoztatva van.

A Trust definíciójánál, illetve a továbbiakban célszerűnek látszik az eredeti angol kifejezéseket használni, mivel a magyar megfelelőket nehéz megtalálni, és azok nem is igazán felelnek meg a valóságnak. Ennek oka talán abban keresendő, hogy a Trust egy tipikusan angolszász találmány, amelynek kevés hagyománya van a kontinentális és ezzel együtt a magyar jogban. Szokták továbbá a Trust-ot magyarra Trösztként is fordítani, amely véleményünk szerint nem egészen az eredeti angolszász Trust-ot jelenti.

A Trust intézményének mintegy ezeréves hagyománya van Angliában. A középkorban a keresztes háborúk idején fejlődött ki, amikor a király hadba szólította a hűbéreseket, akik engedelmeskedve uralkodójuk akaratának, követték őt a Szent Földre. Ott maradt viszont a vagyon Angliában immár irányítás és felügyelet nélkül. S ez a vagyon a középkorban fizikailag is megtestesülő értékeket jelentett, amelyeket nap mint nap kezelni, irányítani kellett. Mivel a család tagjait számos esetben nem lehetett megbízni a vagyon igazgatásával és megőrzésével, - testvérviszályok, fiatal és tapasztalatlan feleség, stb. - keresni kellett egy olyan személyt, aki be tudta tölteni ezt a szerepet mindaddig, amíg a földesúr vissza nem tért és kézbe nem vette az ügyeket. Az évszázadok folyamán a Trust hagyománya és intézménye tovább élt és fejlődött, különösen a Viktoriánus időkben. Mindig volt ugyanis olyan vagyon, amely irányítást igényelt, így mindig akadtak olyanok, akik vállalkoztak e szerepkörre. Mindez persze nem hagyta érintetlenül a jogalkotókat sem, hiszen a Trust-tal kapcsolatos szabályokat törvénybe iktatták nemcsak Angliában, hanem számos, az angolszász jogot követő országban, így például az Egyesült Államokban, Ausztráliában, valamint a volt angol gyarmatokon és a jelenleg is az Egyesült Királysághoz tartozó önálló törvénykezéssel rendelkező függő területeken /Isle of Man, Gibraltár, Brit Virgin Szigetek, stb./.

A Trust lényege az évszázadok folyamán nem változott. Legfeljebb a törvénykezés és a hatalmas peranyag kapcsán előfordult esetek tették ezt az ezeréves intézményt a vagyontervezés egyik legkifinomultabb eszközévé.

Kik a Trust szereplői?

Settlor: ő az a személy, aki a Trust alapítását kezdeményezi és a vagyont átadja a Trustee részére, azzal, hogy az már nem az ő vagyonának a része, hanem a Trustee-é. A Settlor a legtöbb esetben természetes személy, de lehet cég is.

Trustee: a vagyon jövőbeni birtokosa és kezelője, aki a megállapodás szerint birtokolja és kezeli, valamint bizonyos események bekövetkeztekor a vagyont felosztja a haszonélvezők között. A Trustee lehet természetes személy is, de napjainkban az a jellemzőbb, amikor ezt a szerepet erre szakosodott cégek, általában ügyvédi irodák, bankok, közjegyzők töltik be.

Beneficiary: azok a személyek, akik a Trust vagyonának hasznait élvezik. Általában természetes személyekről van szó, akik között legtöbbször ott találjuk magát a Settlort is, mindaddig, amíg él. A leggyakoribb haszonélvezők továbbá a Settlor családtagjai, - feleség, gyerekek -, valamint az általa a Declaration of Trust-ban megjelölt személyek - testvérek, barátok, stb -. De haszonélvezők lehetnek akár cégek, és más szervezetek is a Settlor akarata szerint.

Protector: az, aki a vagyon irányításában instrukciókkal látja el a Trustee-t amennyiben a Settlor akadályoztatva van, vagy elhunyt. A Protector szerepe számos esetben rendkívül jelentős, hiszen ő az, aki még a Trustee-nál is sokkal jobban ismeri a Settlor vagyonának helyzetét, jellegzetességeit, így ő tud a leghatékonyabban tanácsokat adni a vagyon kezelésére vonatkozóan. Ebből következően egy rendkívüli bizalmi kapcsolatot feltételez a Settlor és a Protector között. Lehet tehát ő egy közeli barát, egy magánügyvéd, vagy egy megbízható üzlettárs is.

A Trust vagyona: A Trust vagyonát képezheti gyakorlatilag bármilyen ingó dolog vagy ingatlan, materiális vagy immateriális jószág. Általában nincsenek korlátozások a Trust vagyonára vonatkozóan, viszont a vagyon jogi átadása szempontjából már sokkal komplikáltabb a helyzet. Különösen akkor, amikor például egy ingatlant kell átírni a Trustee-ra, vagy amikor egy versenylovat kell jogilag birtokba vennie.

Declaration of Trust: A korai Trust-okat nem rögzítették írásban, s valójában ma is megvan a törvényi lehetősége, hogy ne készüljön írásos dokumentum a Trust létrejöttéről. Ha a formai kellékek rendben vannak, akkor szóban is megköthető a felek között a Trust. Napjainkban azonban a legtöbb Trust írásban jön létre. A felek egy erre a célra szerkesztett okiratban - Declaration of Trust - fektetik le a Trust létrejöttének és működésének szabályait.

Letter of Wishes: Ez egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben a Settlor fogalmazza meg, hogy milyen elvek szerint kell megszervezni a Trust-ot, és hogyan kell annak működnie, kik legyenek a haszonélvezők, stb.

Hogyan működik a Trust?

A Trust létrejöttekor a Settlor átadja a vagyont - és itt ingyenes átadásról van szó, tehát nem adásvétel, hanem jogilag egyfajta ajándékozás jön létre - a Trustee részére, aki ettől kezdve adminisztrálja és irányítja a vagyontömeget. Azzal együtt, hogy a Trustee válik a vagyon birtokosává, a tulajdonlás kettőssége megmarad, mivel a jog elismeri az alapító tulajdonjogát is. De miután a Settlor a vagyont átadta, kijelentheti, hogy az már nem az ő vagyona. A Declaration of Trust-ban lefektetik a Trust keletkezésének és működésének szabályait és megjelölik a haszonélvezőket. Jellemzően a Settlor kiköti, hogy amíg ő él, addig ő is haszonélvezője a vagyonnak. Halála esetén viszont meghatározott szabályok szerint át kell adni a vagyont és/vagy annak hasznait a Declaration of Trust-ban kijelölt Beneficiary-k részére. Ha tehát a sajnálatos és tragikus esemény bekövetkezne, a Trustee feladata, hogy a Declaration-nak megfelelően intézkedjék, és a vagyon átkerüljön a haszonélvezőkhöz, feltéve, hogy azok jogszerűen kapják meg a vagyont. Előfordulhat például az is, hogy a Settlor bizonyos feltételekhez köti a vagyon átadhatóságát. A gyerek nagykorúvá kell, hogy váljon, be kell, hogy fejezze az egyetemet, az özvegy újra férjhez kell, hogy menjen, stb.

Melyek a Trust létrehozásának legfontosabb indokai?

A Trust a modern vagyonvédelem egyik legfontosabb eszköze. Alkalmazása széleskörűen elterjedt, mivel számos olyan probléma merül fel a vagyon irányítása, kezelése és védelme során, amelynek megoldását ez az intézmény adja meg. A Trust létrejöttének indoka lehet többek között:

A vagyon biztonságba helyezése. A politikailag instabil országok, területek rezidenseinek különösen fontos lehet, hogy a megszerzett vagyonukat egy stabil területen rezidens személy birtokolja, kezelje. Fokozott hangsúlyt kap ez abban az esetben, amikor a politikai instabilitáshoz még kötött devizagazdálkodás is társul.

A magánvagyon védelme a hitelezők, kártérítésre szakosodott ügyvédek, elvált házastársak támadásai ellen. Mivel a Trust létrejöttével a vagyon már nem a Settlor vagyonát képezi, az ilyen jellegű támadások általában eredménytelenek, mivel a Settlor-tól nincs mit követelni: ő már nem tulajdonosa a vagyonnak, a Trustee viszont nem lehet alanya, alperese a pernek.

Diszkrét vagyonbirtoklás. Számos esetben a Settlor olyan helyzetben van, hogy nem kívánatos megmutatni a teljes vagyonát, mivel ez bizonyos negatív következményekkel, vagy megítéléssel jár.

Örökösödési és vagyonnövekedési adó. Számos fejlett adórendszerrel rendelkező országban a keletkező vagyontömeget még a tulajdonos életében jelentős vagyonnövekedési adóval sújtják, míg a tulajdonos halálakor az örökösök tetemes mértékű - bizonyos esetekben akár 50%-os - örökösödési illetéket is kötelesek fizetni. Amennyiben viszont a Settlor még életében átadta a vagyonát a Trustee-nak, az örökösök mentesülhetnek az örökösödési adó megfizetése alól.

Mit jelent az offshore Trust?

Az előzőekben végig a klasszikus angolszász Trust hagyományait és alapmodelljét követtük. Az offshore Trust ennek egy speciálisnak tekinthető esete, amikor a Trustee egy olyan helyszínen rezidens, amely helyszín törvénykezése nem ír elő általában semmilyen adókötelezettséget az adott helyszín törvényei alapján létrehozott Trust vagyonára, annak növekedésére, a vagyonból származó hasznokra, valamint az örökösödés esetére vonatkozóan. Fontos tehát, hogy az offshore Trust egy ilyen helyszín törvényei alapján jöjjön létre, mivel az adózásból, illetve az adózás hiányából származó előnyök csak ebben az esetben érvényesülhetnek. Míg ezzel szemben a Settlor-ok pontosan olyan ország/terület rezidensei, ahol magasak az alábbiakban említett adóterhek és illetékek.

Melyek Európa leggyakoribb offshore Trust centrumai?

A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltár, Málta, Ciprus, Liechtenstein törvénykezése és bírói gyakorlata lehetőséget ad arra, hogy az ezeken a helyszíneken létrehozott offshore Trust-ok maximális biztonságot és kényelmet adjanak a Trust haszonélvezőinek.

Melyek a Trust létrehozásának helyszínével szemben támasztott legfontosabb követelmények?

Politikai és gazdasági stabilitás. A jogrendszernek az angolszász jog, a "common law" hagyományait kell követnie, szükséges mind az írott Trust jog, mind pedig az esetjog együttes alkalmazása.

Adómentesség a Trust vagyonára, a vagyon növekedésére, valamint az öröklés esetére vonatkozóan.

Megfelelő infrastruktúra, amely képes kiszolgálni a különböző országból érkező befektetőket. Infrastruktúra alatt leginkább az ezzel foglalkozó szakembereket, jogászokat, bankárokat, pénzügyi tanácsadókat, könyvelőket, közjegyzőket kell érteni, azokat a személyeket, akik a Trust létrehozásában és működtetésében részt vállalnak. Nemcsak a szakmai képzettség számít, hanem bizonyos esetekben az emberi hozzáállás, az ügyfelek iránti attitűd legalább ilyen súllyal veendő figyelembe.

Kedvező szabályozási környezet, amely a helyi pénzügyi ellenőrző szervezet hatékony működését jelenti, valamint azt, hogy a titkossággal kapcsolatos szabályokat, előírásokat maximálisan betartják és betartatják.

Jó telekommunikációs lehetőségek, esetleg könnyű elérhetőség, amely megkönnyíti a vagyon kezelését, irányítását akkor, amikor gyakran kell döntéseket hozni és azokat végrehajtani.

Mi az a Trust of Shares?

A Trust of Shares a Trust egy speciális esete, amikor a Trust vagyonát kizárólag részvény, illetve részvények képezik, a Settlor ezeket a részvényeket adja át és a Trustee e részvényesek birtokosává válik fizikai értelemben is. Az így létrejövő Trust-oknak nincs is más vagyona, csak azok a részvények, amelyeket a Trust-ba bevittek. Olyan offshore cégek részvényeiről van szó, amelyek a Settlor vagyonának egy részét birtokolják, amely vagyon bankszámlákon elhelyezett pénzt jelent. Végső soron tehát az így létrejövő Trust-oknak nincs is más vagyona, csak számlapénz, amelyek tulajdonosa a Trustee, míg a bankszámla kezelője számos esetben maga a Settlor, valamint a haszonélvezők. Röviden tehát azt mondhatjuk, hogy a Trust of Shares a Trust egy egyszerűsített esete, mivel a vagyon csak bankszámlapénz formájában jelenik meg, és csak jogilag képezi a Trustee vagyonát, tekintettel arra, hogy a pénz feletti rendelkezés a Settlor életében általában a Settlor-nál, valamint az általa megjelölt személyeknél marad. 

Miért éppen Ciprus?

Ha sorra vesszük az offshore Trust-tal szemben támasztott nemzetközi elvárásokat, akkor láthatjuk, hogy Ciprus maximálisan megfelel mindazon követelményeknek, amelyeket a nemzetközi Trust-ok létrehozásával kapcsolatosan általában támasztani szokás.

Politikai és gazdasági stabilitás. A Ciprusi Köztársaság 1960 óta független ország. Politikai élete stabil, a parlamentarizmus elveit maximálisan követik. Gazdasága még az EU országok számára is megirigylendő, mivel igen alacsony az infláció mértéke, s mindemellett a szigeten szinte nincs munkanélküliség, sőt a növekvő turistaáradat miatt számos külföldit kell, hogy alkalmazzanak.

Angolszász típusú jogrendszer. Ciprus, mint volt angol gyarmat, a "common law" hagyományait követi mind a régebbi jogszabályokban, mind pedig az újak megalkotásánál. Az angolszász jog hatása abban is érvényre jut, hogy a jogászaik nagy része Angliában, illetve az Egyesült Államokban tanult.

Adómentesség. A ciprusi Trust vagyonát, annak növekedését, a belőle származó hasznokat, valamint az örökösöket nem sújtják semmilyen adóval, feltéve, ha a haszonélvezők nem ciprusi rezidensek.

Megfelelő infrastruktúra. A ciprusi pénzügyi életben részt vevő ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, bankárok magas felkészültségű szakemberek, akik mind szakmailag képzettek, mind pedig emberileg maximálisan ügyfélcentrikus beállítottsággal közelítik meg a hozzájuk címzett igényeket. A szakemberek közül mindenki beszél angolul, s nem ritka egy másik idegen nyelv ismerete sem.

Megfelelő szabályozási környezet. A ciprusi offshore Tust egy törvényileg jól szabályozott intézmény. A Trust létrejöttét előzetesen a Központi Bank engedélyezi, így gyakorlatilag nem fordulhat elő, hogy olyasmi jöjjön létre, amely ellentétes a ciprusi joggal, s amiből az ügyfélnek esetleg kára származnék.

Jó kommunikációs lehetőségek, összeköttetés a világgal. Ciprus a legfejlettebb országokhoz hasonlatosan minden telekommunikációs eszköznek birtokában van, s ez a nagyközönség számára is elérhető. Bár szigetországról van szó, de a telekommunikáció ugyanolyan, mint a világ bármely nagyvárosában: Tokióban, New Yorkban vagy Londonban. A közlekedési lehetőségek szintén kiválóak. Naponta számos repülőjárat indul Európa és Észak-Amerika, valamint az arab világ számos országába. 

Melyek a ciprusi trust legfontosabb tulajdonságai?

A Settlor Cipruson kívüli rezidens kell, hogy legyen.

A Trustee-k közül legalább egynek állandó ciprusi rezidensnek kell lennie.

A Beneficiary-k között nem lehetnek ciprusi rezidensek.

A Trust vagyonába általában beletartozhat bármely ingó, vagy ingatlan dolog, kivéve a ciprusi ingatlant, illetve esetlegesen mindazt, amit a ciprusi Központi Bank még előír.

A ciprusi Trust az alapítástól számított maximum 100 évre hozható létre, kivéve a jótékonysági céllal létrejött Trust-ot, amelynek az élettartama korlátlan lehet. A 100 év eltelte esetén a vagyont fel kell osztani a Beneficiary-k között, vagy úgy, ahogyan azt előzetesen meghatározták.

A ciprusi Trust átvihető más helyszínre a ciprusi jog szabályai szerint, valamint más helyszínen létrehozott Trust átjegyezhető Ciprusra. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos lehetőséget a Trust alapító okirata tartalmazza. További követelmény, hogy amennyiben a ciprusi Trust más helyszínre jegyződik át, az új helyszín törvénykezése elismerje a ciprusi Tust érvényességét, valamint a haszonélvezők jogait. Amennyiben a Trust más helyszínről Ciprusra helyeződik át, az eredeti helyszín jogszabályai meg kell, hogy engedjék a Trust átjegyződését az adott helyszínről.

A nemzetközi Trust-ról szóló szabályok szerint sem a Trustee-k, sem a kormány, sem pedig a Központi Bank nem jogosult a Trust-okra vonatkozó információkat nyilvánosságra hozni, kivéve, ha ciprusi bíróság polgári peres vagy büntetőügyben hozott döntésével erre felhatalmazást nem ad.

Sem a Trust vagyona, sem pedig annak haszonélvezői nem alanyai a ciprusi adóknak, így a Trust nem adóztatható Cipruson a Trust vagyonnövekedéséből, valamint annak hasznaiból származó jövedelmekre vonatkozólag. Ugyancsak nem adóztathatóak a vagyon átadásából származó jövedelmek öröklés esetén. Röviden összefoglalva a Trust-okkal kapcsolatosan gyakorlatilag semmilyen adó nem merül fel Cipruson, kivéve a 250 ciprusi font bejegyzési illetéket.

A ciprusi Trust létrejöttét a ciprusi Központi Banknak kell engedélyeznie. Az engedélyt abban az esetben kapja meg a Trust, ha:

  • a Trust vagyona az offshore cégek részvényeit, valamint a ciprusi kereskedelmi bankokban vagy bankfiókirodáknál elhelyezett betéteket kivéve Cipruson kívül helyezkedik el
  • A Settlor és a Beneficiary-k nem ciprusi rezidensek
  • A Trust-nak nem származik bevétele - kivéve a cipruson nyitott betétekből, valamint részvényekből származtatott bevételeket - ciprusi forrásból
  • A Trustee-k tisztelet díja, valamint a hasonló díjak ciprusi fontra felhatalmazott pénzintézeten keresztül kerülnek átváltásra.

Mi a garancia arra, hogy a Trustee nem lopja el a pénzemet?

Akaratlanul is feltevődik a fenti kérdés. Egyik oldalról azt mondhatnánk, hogy semmi, hiszen a Trustee a vagyon jövőbeni tulajdonosa, s ezáltal bármit megtehet, amit csak akar. Vagy van tehát bizalmam irányába, vagy nincs. Kétségtelenül igaz is lehetne ez az érvelés, ha nem néznénk végig azokat a dokumentumokat, amelyeket a Trust létrehozása kapcsán elkészítenek.

Az első és legfontosabb ezek közül a Declaration of Trust. Ebben pontosan le van írva, hogy kit milyen rész illet a vagyonból. S ez a dokumentum nemcsak az ügyvédi iroda széfjében porosodik, hanem egy példánya el van helyezve az offshore cég számláját vezető banknál is. Így a bankárok pontosan tudják, hogy a Trustee ki helyett birtokolja a vagyont és hogy kik a vagyon haszonélvezői.

A Trustee - amennyiben nem rendelkezik az offshore cég bankszámlája felett - nem is tud hozzáférni a pénzhez a Settlor életében, mivel azt nem ő kezeli. Amennyiben rendelkezik a számla felett, akkor is csak az előzetesen egyeztetett instrukciók szerint kezdeményezhet átutalást a cég számlájáról, s ez ugyancsak írásban rögzítésre kerül.

A Settlor halála esetén viszont a Declaration of Trust szabályai lépnek életbe, amelyet a bankárok szintén kontrollálni tudnak, hiszen előzetesen elhelyeztek náluk egy példányt. A fentiekből látható, hogy a Trustee lehetőségei a vagyonnal való rendelkezés tekintetében meglehetősen szabályozottak, nem cselekedhet önkényesen a más által a rendelkezésére bocsátott javakkal.

Mit kell tennem a ciprusi Trust létrehozásához? Mennyibe kerül a trust létrehozása és fenntartása?

A fentiekben megfogalmazott két kérdésre nem adható minden esetben kielégítő válasz. A Trust létrehozásához minden esetben találkoznunk kell a Trust-ot kezdeményező személyekkel, és egy személyes interjú során meg kell győződnünk a szándékaikról, valamint biztosítanunk kell a Haszonélvezőket, hogy cégünk képes kiszolgálni a felmerülő igényeket.

Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy csak az általunk bemutatott Trust of Shares megvalósítására vállalkozunk, tehát arra a modellre, amikor a Trust vagyonát egy offshore cég részvényei képezik, amely offshore cég csak pénzügyi eszközöknek a birtokosa.

Úgy gondoljuk, hogy a fenti témával kapcsolatosan lehetetlen minden információt átadni egy rövid gondolatébresztő tájékoztató keretében, ezért a felmerülő kérdései megválaszolása érdekében kérjük keresse meg kollégáinkat bármely LAVECO irodában, s kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

St. Kitts (angol)

A comparison between the Private Foundations and the Trust

 

The Foundation is the civil-law equivalent of the trust in anglo-saxon law. Where the trust has a settlor, trust property and trustees, the Foundation has a founder, foundation funds and the councillors; both the trust and Foundation have beneficiaries and guardians.

There are, however, significant differences between the two: the Foundation is, in itself, a legal entity, whereas the trust is not; in a trust there are legal owners and beneficial owners, whereas in a Foundation there is no such split as the Foundation itself is the owner of the Foundation funds.

Despite these differences, both trusts and Foundations are considered among the best vehicles for individuals wishing to arrange the succession of private assets.

The law on Foundations of St. Kitts

 

Although St. Kitts already had a modern trust law, Act No. 8 on Foundations (the Act), passed by the national assembly on September 18th 2003, provided St. Kitts with a civil law alternative to the trust.

 

What is a Foundation?

 

According to the law of St. Kitts, a Foundation is a capital endowment made by one or several individuals or corporations, called Founder, for a specified purpose, such funds becoming thereby autonomous, the administration of which is committed to a governing body, called Councillors, for the purpose of implementing the founder’s intentions or objects of the foundation and for the benefit of one or several individuals or corporations, called beneficiaries, acquiring legal personality upon its registration in the Register of St. Kitts.

 

Basic documents

 

The main documents of a St. Kitts Foundation are the Articles of Foundation, which must be registered for the foundation to become a legal entity and the By-Laws, which set down the rights and identity of the beneficiaries. The By-Laws, usually issued by the Councillors, are strictly private and confidential. (See below for more information).

 

Purpose

 

According to the Act the purpose of a Foundation must be non-commercial and non-profit. A Foundation may not operate as a company, although it may own shares in other companies or invest in the finance industry, provided that any income generated be used exclusively for the specific purpose of the Foundation.

 

Initial Foundation Capital and subsequent changes

 

There is no minimum initial capital required for a foundation. The Foundation funds may be paid in by the Founder or a third party, and no proof that this has been paid is required by the registrar prior to formation. Once the Founder has made the initial endowment, the Foundation Funds become autonomous and legally separate from any other assets owned by the Founder.

 

Councillors

 

The Councillors must contain at least one individual or one company. These may be of any nationality.

 

By-laws or regulations

 

The By-laws or Regulations are the documents which set down the identity and beneficial rights of the Beneficiaries. These are normally drawn up by the Councillors, and remain strictly private and confidential. There is no requirement for the details to be registered with either the Foundations Register or the Registered Agent in St. Kitts, and all administration can be carried out abroad.

 

Beneficiaries

 

The Beneficiaries can be physical persons of any age and/or legal entities of any nationality. They are not the owners of the Foundation, nor are they creditors. It is possible to appoint new beneficiaries at any time after the Foundation has been registered. The rights of the beneficiaries are set down in the Articles of Foundation or the By-Laws, or by resolutions passed by the Councillors.

 

Guardian(s)

 

The Articles of Foundation may stipulate the appointment of optional “guardians” to control or advise over the Foundation. The Act sets down the possible roles of such guardians, and the Founder or Councillors finalise the specific powers in each individual case.

 

Data required to be registered

 

In order for the foundation to be registered and acquire legal personality status the following minimum details must be stated in the charter (as required by the Act): foundation name, initial foundation capital, councillor, domicile of foundation, local representative (registered agent), purpose, method of appointing beneficiaries, rights reserved by founder (if any), and duration of foundation. It is not necessary to register details of the beneficiaries or beneficial rights.

 

Amendments to articles and by-laws

 

Generally, the Councillors have the right to make and register amendments to the charter at any time. The registered agent must file a memorandum of amendment with the Foundations Registrar. It is not necessary to register or make public amendments to the by-laws.

 

Accounting and Auditing requirements

 

The Foundation is not required by law to file accounts in St. Kitts. However, the Councillors are responsible for reporting the financial affairs of the Foundation to the Beneficiaries (or their representatives), and thus a bookkeeping requirement is implied. The Articles or By-Laws may, however, make other provisions.

 

Transfer of Domicile

 

It is possible for St. Kitts Foundations to transfer their domicile abroad, and for foreign foundations to transfer their domicile to St. Kitts. This does not entail loss of corporate status or a change in the obligations to third parties. From the date of transfer, the Foundation becomes subject to the law of the new country of domicile.

 

Registered Agent requirements

 

In accordance with the law, all Foundations must have a local Registered Agent in St. Kitts. The Registered Agent can be either a local lawyer or law firm.

 

Laws governing Confidentiality

 

St. Kitts has a strong tradition of protecting confidentiality and privacy. Both statutes and the penal code strictly govern this matter in the fields of law practice, banking, trusts and foundations etc. Abuse or unauthorised transmission of confidential information by anyone with access to such information may result in prosecution. Banking secrecy will only be over-ruled by court order and in criminal cases.

 

What are St. Kitts Foundations usually used for?

 

The St. Kitts Foundation is an ideal vehicle for the non-commercial holding and administration of assets and for estate planning. The Foundation provides suitable protection and ensures succession in an advantageous tax environment. The flexibility allows for changes in the beneficiaries, amounts of Foundation funds and rights of beneficiaries.

 

Top